Name Mode Size
BUBE-XML-1-Schemadokumentation.odt 100755 368 kb
BUBE-XML-1-Schemadokumentation.pdf 100755 531 kb
bube_xml_1.xsd 100755 123 kb